top of page

Kvalitativ metod

Kvalitativ intervju på gata i liten stad

Vad är kvalitativ metod?

Kvalitativ metod kan användas för att tolka och försöka förstå människors tankar, känslor och upplevelser. Kvalitativ metod kan också användas för att tolka och analysera föreställningar och språkliga konstruktioner i texter och dokument. Istället för att räkna och mäta saker som i kvantitativ forskning, fokuserar kvalitativ forskning på att samla in och analysera olika typer av text eller sådant som kan beskrivas med hjälp av text.

Kvalitativa metoder är oftast mer användbara än kvantitativa metoder för att förstå människors subjektiva verklighet och unika livsvillkor. Kvalitativa metoder är också bättre lämpade för att analysera subtila företeelser och för att utforska sådant som det saknas begrepp och teorier för. Dock kan inte kvalitativa metoder användas för att göra statistiska generaliseringar, från urval till populationer. För att göra sådana generaliseringar krävs istället kvantitativa metoder.

Vad kan KVANTILA hjälpa till med?

KVANTILA kan hjälpa till med olika aspekter och delmoment av kvalitativ metod beroende på vem du är och i vilket syfte du önskar hjälpen. Om du företräder ett privat företag eller myndighet kan KVANTILA bidra genom att vägleda eller genomföra samtliga metodologiska beslut, analyser och resultattolkningar som du efterfrågar. Om du däremot är student kan KVANTILA inte genomföra några studieuppgifter åt dig eller vägleda dig under pågående tentamen eftersom detta vore i strid med KVANTILA:s etiska riktlinjer

KVANTILA har kompetens inom följande aspekter och delmoment av kvalitativ metod:

 • Formula syften och frågeställningar.

 • Genomföra strategiska urval, målstyrda urval, kvoturval och snöbollsurval. 

 • Konstruera intervjuguider och förbereda observationsscheman.

 • Informera om intervjumetodik och praktiska förutsättningar för kvalitativ datainsamling. 

 • Inhämta och sammanställa textmaterial genom systematiska datainsamlingsmetoder.

 • Koda, kategorisera och tematisera kvalitativa datamaterial.

 • Analysera språkets form och uttryck genom olika typer av diskursanalys.

 • Analysera begreppsliga konstruktioner och underförstådda antaganden utifrån olika ontologiska och epistemologiska perspektiv.

 • Förklara och utveckla distinktionen mellan subjektiva upplevelser och objektiva observationer. 

 • Förklara och tydliggöra distinktionen mellan empiriska och teoretiska analyser. 

 • Skriva fram resultat och analyser på ett strukturerat sätt, i enlighet med förväntningarna inom olika kvalitativa forskningstraditioner.

 • Använda olika typer av mjukvara och e-tjänster för att underlätta den kvalitativa analysen och tydliggöra resultatpresentationen. ​

bottom of page