top of page

Skriva uppsats med AI

Robot med AI skriver uppsats på laptop

AI kan underlätta ditt uppsatsarbete

AI kan göra ditt uppsatsarbete mycket enklare, men du riskerar att anklagas för fusk om du använder AI på fel sätt. Den här guiden förklarar hur du kan använda AI för att skriva en uppsats utan att bryta mot några regler eller informella principer. Om du använder AI på ett bra sätt så fungerar den ungefär som KVANTILA:s tjänster: den hjälper dig med vissa svåra moment men låter dig skriva din uppsats på det sätt som du själv tycker är bäst.

Du kan referera till guiden på denna sida i din uppsats och i andra akademiska arbeten. Använd gärna följande referens:

 

Aronson, O. (2023). Skriva uppsats med AI. Kvantila. https://www.kvantila.com/skriva-uppsats-med-ai

Akademiker tänker på hur AI tänker

Möjligheterna och begränsningarna med AI

AI erbjuder fantastiska möjligheter för studenter som skriver uppsatser och som behöver svar på konkreta frågor eller instruktioner för hur man genomför särskilda praktiska moment. Vill du veta hur du ska strukturera en abstract? Eller undrar du var du ska klicka i SPSS för att justera designen på en tabell? Då går det snabbt att få ett svar genom AI. Du behöver bara logga in på ChatGPT eller Gemini och ställa din fråga. Om du har en fråga om något som hände nyligen, och som ChatGPT eller Gemini inte har hunnit få information om genom sina senaste uppdateringar, kan du gå in på Bings AI-baserade chatfunktion genom webbläsaren Microsoft Edge. Den hjälper dig att hitta den mest relevanta informationen på internet.

Det är lätt att bli trollbunden av hur enkelt det är att använda AI och av hur snabb och säker AI förefaller vara när den svarar dig. AI kan besvara de flesta frågor utan några konstigheter eller otydligheter. Du behöver inte använda engelska utan du kan använda AI genom att skriva på svenska eller andra språk. AI kommer svara dig på ett tydligt sätt, på samma språk som du använder för att skriva till den.

 

Detta betyder dock inte att du alltid kan lita på din AI. Det är nämligen så att AI är programmerad att ljuga om den inte kan svara på dina frågor. Låt säga att du ställer en fråga om något som det inte finns så mycket skrivet om. AI är baserad på det textmaterial som finns tillgängligt och om textmassan relaterad till en viss fråga är begränsad eller obefintlig kommer AI inte säga att den inte vet svaret utan istället formulera en text som låter så rimlig som möjligt. Det finns alltså en risk att AI ger dig felaktig, eller bristfällig, information om du frågar om något ovanligt. Du måste själv bedöma om de svar du får av AI verkar rimliga. 

Dessutom finns det många tjänster som utger sig för att använda AI men som inte kan mäta sig med den AI som har lanserats av de riktigt stora aktörerna. AI har på kort tid blivit ett modeord och därför försöker många olika företag sälja sina tjänster genom att etikettera dem med bokstäverna AI, även om tekniken som tjänsterna använder är relativt gammal och ibland rent av dålig. Var därför kritisk när du får reklam och ombeds prenumerera på AI-tjänster som påstår sig kunna åstadkomma nästan vad som helst. Ett enkelt tips är att du håller dig till tjänster från de stora och etablerade AI-aktörerna – det vill säga ChatGPT, Google (Gemini) och Microsoft (Bing) – och undviker mindre aktörer. Det krävs nämligen mycket stora ekonomiska resurser och teknisk kompetens för att kunna skapa AI-tjänster som verkligen är användbara.

AI är kreativ inom de ramar som bestäms av dess tillgängliga information. Den kan dock inte röra sig utanför dessa ramar; den har ingen vilja, och inget begär, som driver den till att söka efter något som den inte känner till. Inte ens den mest avancerade AI kan således ersätta det som är din alldeles unika gåva, som skiljer dig från en dator och varje annan avancerad maskin, nämligen förmågan att vilja tolka och förstå världen från ständigt nya perspektiv. AI är ett sofistikerat verktyg, men den behöver dig för att få veta vad den ska användas till.

AI och kvantitativ metod

AI är ett mycket effektivt verktyg om du arbetar med kvantitativ metod i din uppsats. AI kan bland annat informera dig om viktiga begrepp och resonemang som har betydelse för hur du ska planera och utforma ditt urval och din datainsamling. Du kan därmed få hjälp av AI redan under förberedelserna till en kvantitativ undersökning.

 

Den verkliga styrkan i AI upptäcker du dock när du ska genomföra olika typer av statistiska analyser. Många studenter (och forskare) upplever att statistiska analyser är tekniskt utmanande. Inte sällan är det små moment i olika typer av mjukvara som ställer till det och hindrar en statistisk analys från att slutföras. I dessa fall kan AI göra underverk. AI kan direkt instruera dig om var du ska klicka i SPSS för att genomföra en viss analys. AI kan också ge dig den kod som du ska skriva in i R för att bearbeta eller analysera ett datamaterial på ett visst sätt. Denna typ av utmaningar, som inbegriper avancerade men konkreta tekniska procedurer, är ingen match för AI.

Dock behöver du fortfarande ha viss kunskap om kvantitativ metod för att kunna använda AI på ett effektivt sätt när du ska genomföra statistiska analyser. Som jag skrev i föregående avsnitt har AI ingen egen vilja och ingen uppfattning om vad som bör undersökas. Således måste du ha tillräckliga kunskaper om kvantitativ metod för att på ett tydligt sätt kunna instruera ett AI-verktyg om vad den ska hjälpa dig med. Du behöver framförallt ha kunskap om grundläggande statistiska begrepp, såsom signifikans och korrelation, för att kunna kommunicera med AI och få den att hjälpa dig på rätt sätt. Sådana kunskaper kan du få genom att ta del av KVANTILA:s utbildningsresurser eller genom att beställa en av KVANTILA:s tjänster.

AI och kvalitativ metod

AI kan användas för att underlätta vissa moment inom den kvalitativa forskningsprocessen. Till exempel baseras de flesta digitala tjänster för transkribering av ljudfiler på någon typ av AI. AI kan informera dig om centrala begrepp och resonemang inom kvalitativ metod samt instruera dig när du formulerar en intervjuguide eller observationsschema. 

 

Dock är det överlag svårare att använda AI till kvalitativ analys än kvantitativ analys. Detta beror på att kvalitativ analys inbegriper tolkningar som är öppna för olika uppfattningar och perspektiv, till skillnad från kvantitativ analys, som utgår från förutbestämda och strukturerade tillvägagångssätt och tolkningsmallar. AI kan såklart tolka kvalitativa datamaterial, men eftersom tolkningar av kvalitativ data bara är intressanta i den mån de bidrar med nya synsätt förefaller AI vara av relativt begränsad nytta för studenter som använder kvalitativ metod. Vad är det för poäng med att låta AI tolka kvalitativ data om den tolkar datan på samma sätt som andra forskare och studenter redan har tolkat andra liknande datamaterial? Varför skulle detta vara intressant?

 

AI är alltså ett sterilt kvalitativt analysverktyg på så vis att den kan reproducera gamla tankar och föreställningar i nya kombinationer och kontexter, men den kan inte tänka utanför boxen eller ifrågasätta sådant som ingen tidigare har tänkt på att ifrågasätta. Det är såklart fusk att låta AI producera tolkningar av kvalitativ data och sedan presentera dessa som resultat och analyser i en uppsats. En student som skriver en uppsats måste själv vara upphovsperson till resultaten och analyserna som presenteras. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att tänka på att AI inte ifrågasätter sig själv, sina antaganden och sina eventuella motiv för olika handlingar. Med andra ord är inte AI reflexiv på det sätt som en kvalitativ forskare förväntas vara under den kvalitativa analysprocessen. Och tur är väl det – den dag AI ifrågasätter sig själv, sina antaganden och sina motiv är det osannolikt att den kommer göra något annat än att just reflektera kring de oändliga föreställningar om sig själv och verkligheten som finns att tillgå.

Datorer utan AI utanför tätort

AI, korrekturläsning och språkförbättring

Runt om på Sveriges universitet och högskolor pågår diskussioner om hur och i vilken omfattning studenter och forskare får använda AI för att korrekturläsa och förbättra språket i sina uppsatser och artiklar. Det finns en glidande skala från att enbart använda AI till att upptäcka till exempel felstavade ord till att låta AI omformulera, eller helt enkelt stryka och lägga till, större textavsnitt. Det är mycket svårt att avgöra exakt var gränsen går för vad som är tillåtet och vad som är förbjudet eftersom AI kan användas på så många olika sätt och gråzonerna är otaliga. Universiteten vill utvecklas i takt med tiden, men de vill även ha studenter och anställda som kan uttrycka sig självständigt.

Nästan alla universitetsanställda tycks vara överens om att AI får användas för att rätta mindre språkfel såsom felstavningar eller bokstäver som saknas. Detta görs ju redan per automatik i många olika program för textproduktion och i webbläsare. Vissa svenska universitet och högskolor har dessutom börjat introducera AI-verktyg för textproduktion som de erbjuder utan kostnad till både studenter och anställda.

 

Det tycks dock som om de flesta universitetsanställda vill ställa upp något strängare regler för studenter än för forskare eftersom de sistnämnda antas behärska akademiskt skrivande och inte behöver prövas på samma sätt. Exakt hur stränga dessa regler ska vara för studenter är i nuläget oklart och omdiskuterat. Om du är student är det alltså i nuläget säkrast att du inte använder AI till mer än just mindre språkjusteringar – åtminstone tills tydliga riktlinjer om vad som är tillåtet och förbjudet finns på plats på ditt lärosäte.

Kan fusk med AI upptäckas?

Det korta svaret är "ja". Om du väljer att fuska med hjälp av AI, och till exempel låter AI skriva stora delar av din uppsats, så kommer detta att avslöjas förr eller senare. Hur kan detta vara så säkert? Det finns flera anledningar.

För det första kommer det ny och bättre AI hela tiden. Framtidens AI kommer vara betydligt bättre än den AI vi har idag. Det betyder att framtidens AI kommer kunna avslöja det som dagens AI försöker dölja. Redan nu finns flera AI-tjänster som kan användas för att avslöja om text har skrivits med hjälp av AI. Några exempel på sådana AI-tjänster är GPTZero, Winston AI och Copyleaks. Dagens tjänster för att avslöja AI-text är dock bara en försmak. Utvecklingen av AI för att skapa text eller annat material som liknar det som skapas av människor kommer ske allt fortare, men det kommer också utvecklingen av AI som kan avslöja annan AI. Texter och annat material som produceras med äldre AI kommer inte vara någon match för framtidens AI-avslöjare. 

Det finns också direkta, och mer konkreta, skäl till att du inte kommer kunna dölja omfattande AI-fusk. De flesta universitetslärare är redan väl medvetna om att det finns en risk att studenter kan frestas att fuska med hjälp av AI. De kan därför komma att bedöma om den text du lämnar överensstämmer med, och liknar, den typ av text du skriver för hand på till exempel salstentor. Om du lämnar in en uppsats som är skriven med ett språkbruk och med hjälp av begrepp och resonemang som du inte behärskar så kommer detta att märkas. 

En skum forskare lär sig kvantitativ metod med hjälp av AI
bottom of page