top of page

Teori och teoretisering

Man svävar i luften men det är teoretiskt omöjligt

Vad är teori och hur teoretiserar man?

Teori utgörs av abstrakta resonemang och begrepp som inte är bundna till enskilda observationer. Teori används för att för att "tränga under ytan" och förstå mer än det som är direkt synligt. Till exempel kan teori användas för att beskriva och kategorisera olika individer och objekt i ett insamlat datamaterial. Teori kan användas för att kontextualisera och tolka subjektiva upplevelser och för att förklara observerbara händelseförlopp. Sist men inte minst kan teori hjälpa en forskare, utredare eller student att förstå hur olika resultat hänger samman. Med andra ord kan teori användas för att utveckla och begripliggöra de samband och mönster som framträder ur ett datamaterial efter att en kvantitativ eller kvalitativ metod har tillämpats.

Teoretisering är den process genom vilken teori skapas eller utvecklas. När forskare, utredare eller studenter funderar på nya och annorlunda sätt att uttrycka, förstå och förklara sina resultat så ägnar de sig åt teoretisering. Genom teoretisering skapas nya abstrakta resonemang och begrepp som inte bara kan appliceras på ett enskilt fall utan även är relevanta för andra observationer och undersökningar. Vetenskapen gör framsteg genom att teori utvecklas och förbättras. Teoretisering är därför en central del i den vetenskapliga processen.

Vad kan KVANTILA hjälpa till med?

KVANTILA kan hjälpa dig med teoretisk analys och teoretiserande på olika sätt beroende på ämnesområde. KVANTILA har kompetens inom sociologisk teori samt vissa socialpsykologiska teoretiska traditioner. Dessutom har KVANTILA kompetens inom vissa filosofiska teoribildningar. KVANTILA har även kompetens om teoretiseringens allmänna villkor och möjligheter.

 

Om du företräder ett privat företag eller myndighet kan KVANTILA bidra med det som du efterfrågar om det befinner sig inom KVANTILA:s ämneskompetens. Om du är student kan KVANTILA bidra med kunskaper om teori och färdigheter inom teoretisering såvida du inte för närvarande genomför en tentamen. KVANTILA kan nämligen inte bistå någon student under pågående tentamen på grund av företagets etiska riktlinjer.

KVANTILA har kompetens inom följande områden relaterade till teori och teoretisering:

  • Teoretiska traditioner såsom strukturalism och poststrukturalism, existentialism, kritisk teori, diskurspsykologi, kritisk diskursanalys, symbolisk interaktionism, det dramaturgiska perspektivet, feminism och genusteorier, queerteori, Marxism, funktionalism, konfliktteori, teoretiska perspektiv på makt, Webersk sociologi, Durkheimsk sociologi och interaktionsritualer, Bourdieusiansk sociologi och teorier om symboliskt och kulturellt kapital, teorier om socialt kapital, utbytesteorier (social exchange theory), behaviorism, ekonomisk sociologi, makrosociologi, mikrosociologi, modernitetsteorier, social identity theory, teorier om rasism och gruppkonflikter, teorier om social integration och assimilering, teorier om personliga relationer samt nätverksteori.

  • Ontologiska och epistemologiska grundantaganden för olika teoretiska traditioner.

  • Strategier och förutsättningar för att formulera och kommunicera och övertygande teoretiska innovationer och utvecklingar.

  • Kunskaper om vanliga fallgropar som hindrar teoretiserande eller som hindrar teoretiska innovationer och utvecklingar från att formuleras och kommuniceras på ett framgångsrikt sätt. 

bottom of page