top of page

Kvantitativ metod

Räkna statistik med stenar

Vad är kvantitativ metod?

Kvantitativ metod och statistik undersöker sådant som kan mätas och beskrivas med siffror. Kvantitativ metod skiljer sig därmed från kvalitativ metod, som framförallt undersöker sådant som kan beskrivas med hjälp av ord och text. En kvantitativt orienterad forskare mäter och räknar, helt enkelt. Men vad är det för poäng med det?

Kvantitativ metod används för att generalisera

De flesta forskare vill kunna generalisera sina forskningsresultat. Det betyder att de vill kunna hävda att deras forskningsresultat inte bara gäller det fåtal deltagare som ingick i deras forskningsstudie utan också gäller alla andra individer som tillhör samma grupp. På fackspråk säger man att forskarna vill kunna generalisera resultaten i sina urval till de populationer som urvalen representerar.

 

Kvantitativ metod kan användas för att göra statistiska generaliseringar. Genom statistiska generaliseringar är det möjligt att avgöra risken att ett resultat beror på slumpen vid urvalet och sannolikheten att resultatet faktiskt avspeglar populationen. Risken att ett resultat beror på slumpen vid urvalet anges med ett så kallat p-värde. Om p-värdet är mindre än 0,05 (dvs. om risken att resultatet beror på en slump vid urvalet är mindre än 5 procent) antas resultatet återspegla något som "finns på riktigt" i population. I sådana fall kan forskaren generalisera från sitt urval till populationen som urvalet representerar. 

Kvantitativ metod används för att förklara

Forskare använder också kvantitativ metod för att försöka förklara sina forskningsresultat. Ordet förklara kan ha många olika betydelser, men inom kvantitativ forskning menar man vanligtvis att en händelse eller en observation kan förklaras om det går att visa vad som leder fram till händelsen eller observationen. Med andra ord försöker kvantitativt orienterade forskare förklara olika händelser och observationer genom att undersöka samband mellan sådant som sker tidigare och senare i tid, för att se vad som leder fram till vad.

Det är inte alltid möjligt att undersöka samband mellan sådant som sker tidigare och sådant som sker senare. I många fall har forskare bara tillgång till tvärsnittsdata som har samlats in vid en enda tidpunkt. Forskarna undersöker i så fall gruppskillnader och korrelationer för att finna ledtrådar till vad som kan orsaka vad, men de är väl medvetna om att gruppskillnaderna och korrelationerna inte nödvändigtvis visar på några orsakssamband eller förklaringar. Det är nämligen mycket svårt att veta vad som orsakar vad när alla händelser och observationer uppmäts samtidigt.

Kvantitativ metod används för att uppskatta storlek

Kvantitativ metod används inte minst för att klargöra och jämföra hur stora olika forskningsresultat är. Forskare som använder kvalitativ metod kan uttrycka storlekar med hjälp av ord, men forskare som använder kvantitativ metod kan uttrycka storlekar med hjälp av siffror. Därmed kan forskare som använder kvantitativ metod vara mer exakta när du beskriver storlekarna på sina forskningsresultat.

 

Forskare som använder kvantitativ metod kan jämföra storlekarna på olika forskningsresultat som har mätts på olika mätskalor. Detta gör de med hjälp av så kallade effektstorlekar, som är standardiserade mått med vedertagna gränsvärden som anger vad som är små och stora resultat oberoende av mätskala. Forskare som använder kvantitativ metod kan också ange tydliga konfidensintervall som visar de uppskattade storlekarna på de resultat som forskarna generaliserar till sina populationer.

Kvantila hjälper dig med statistiska analyser

Forskare som arbetar med kvantitativa metoder använder statistiska analysmetoder för att analysera sina datamaterial. För att hjälpa dig att genomföra grundläggande statistiska analyser har KVANTILA tagit fram ett antal instruktionsfilmer. Instruktionsfilmerna visar hur du genomför statistiska analyser i SPSS, steg för steg. Instruktionsfilmerna förklarar också grundläggande statistiska begrepp och visar hur du kan tolka statistiska resultat. Alla instruktionsfilmer finns fritt tillgängliga på KVANTILA:s Youtubekanal. Nya instruktionsfilmer produceras och publiceras kontinuerligt. 

 

KVANTILA erbjuder även ett fritt tillgängligt verktyg som hjälper dig att välja rätt typ av statistisk analys för att analysera beroende variabler och oberoende variabler på specifika skalnivåer. Gå direkt till KVANTILA:s verktyg genom att klicka här.

Vad kan KVANTILA hjälpa till med?

KVANTILA kan hjälpa till med alla aspekter av, och delmoment inom, kvantitativ metod och statistisk analys. Vi är experter på att genomföra kvantitativa forskningsstudier "från ax till limpa" och har stor erfarenhet av handledning av samhällsvetenskapliga uppsatser med kvantitativ ansats. Vi har bland annat kompetens inom följande: 

 • Hantera kvantitativa data, genomföra statistiska analyser och skapa grafiska illustrationer i SPSS, Amos, Excel, Pajek, R och RStudio.

 • Genomföra bivariata statistiska test såsom t-test, (one-way) ANOVA, chi^2 test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon Signed-Rank test och korrelationsanalyser med olika korrelationskoefficienter.

 • Genomföra multivariata statistiska analyser såsom two-way ANOVA-test, multipla linjära regressioner, logistiska regressioner, probit-regressioner eller regressioner med poisson-fördelade beroende variabler.

 • Utveckla och pröva index och mätinstrument med hjälp av exploratory factor analysis (principal component analysis, PCA), Cronbach's alpha och confirmatory factor analysis

 • Förklara begrepp såsom normalfördelning, varians, standardavvikelse och standardfel.

 • Tolka och förklara statistisk signifikans, p-värden, effektstorlekar och konfidensintervall.

 • Designa och pröva path models och structural equation models (SEM).

 • Analysera tidsserier och longitudinella data genom bland annat cross-lagged panel models, interrupted time series analysis models och latent growth curve models.

 • Genomföra olika typer av nätverksanalyser och skapa visuella illustrationer av nätverk genom bland annat stochastic actor-oriented models och blockmodeling

 • Genomföra statistiska analyser av relevans för en kvantitativ innehållsanalys, såsom statistiska analyser av en korpus.

 • Planera slumpmässiga, systematiska och stratifierade urval.

 • Konstruera enkäter och svarsformulär i digital form eller pappersform.

 • Konstruera olika typer av tabeller (såsom tabeller för beskrivande statistik, korrelationstabeller, regressionstabeller och korstabeller) samt figurer och grafer lämpliga för vetenskaplig publicering.

 • Skriva fram och tolka statistiska resultat.

 • Skriva fram tillvägagångssätt och statistiska analyser i metodavsnitt till vetenskapliga publikationer. 

bottom of page