top of page

Sanningens egenvärde

Updated: Aug 24, 2023

Bra vetenskap är bara möjlig om sanning upplevs ha ett egenvärde. Om vetenskap bedrivs med andra bevekelsegrunder än sökandet efter sanning – till exempel med ekonomiska eller etiska motiv – så förlorar den snabbt sin tillförlitlighet och därmed sitt värde.


Vetenskap som främst bedrivs med ekonomiska bevekelsegrunder – det vill säga forskning som genomförs för att maximera forskarens ekonomiska kapital (och därmed självkänsla och status) – baseras oftast på tveksamma vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt, som döljs genom medvetna strategier såsom experimenterande med data och utelämnande av väsentlig information. Jag menar inte att alla ekonomiskt motiverade forskare bedriver forskningsprojekt som strider mot formella principer och lagar (även om en hel del sannolikt gör det); det jag menar är att ekonomiskt motiverade forskare nästan alltid ägnar sig åt sådant småfusk som inte skulle kunna leda till en formell anklagelse mot dem men som, icke desto mindre, gör deras resultat mer eller mindre missvisande. Forskarna försöker, som man säger, ”bygga ett narrativ” genom att selektivt rapportera sådana empiriska detaljer som stödjer deras förutbestämda teser och som hjälper dem att bygga en portfölj med publicerade artiklar som tycks någorlunda sammanhängande och konsekventa i sina slutsatser. Forskarna småfuskar alltså för att verka trovärdiga, vilket kan tyckas ironiskt.


Bra och tillförlitlig vetenskap kan heller inte bedrivas av forskare som främst motiveras av etiska bevekelsegrunder. Dessa forskare fäster nämligen blicken vid forskningens etiska konsekvenser långt innan de har hunnit utvärdera sakernas tillstånd. De söker aktivt efter empiriska belägg och teoretiska resonemang som låter dem driva en viss etisk eller politisk agenda; de ser allt som stödjer deras förutfattade meningar men missar det mesta som går emot dem. Dessa ”etiska” forskare vill oftast åstadkomma en social eller institutionell förändring och vetenskapen blir för dem ett verktyg för att motivera och genomföra denna förändring. Sanningen – om det nu finns någon sådan – justeras, vrids och vänds tills den blir så praktiskt användbar som möjligt.


Bra och tillförlitlig vetenskap kan alltså bara genomföras av forskare som ser sanningen som sitt främsta mål och ideal. All annan vetenskap är förtäckt ekonomisk eller etisk/politisk verksamhet.


Forskare som enbart söker sanning

Comentarios


bottom of page